Dutch Coach Kollectiv

We help you find your way

Free career advice using the STAP grants: NEWS!

Goed nieuws!
Vanaf 1 april aanstaande stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kosteloze STAP ontwikkeladvies open voor registratie en kunnen naast scholingsinstanties ook loopbaanprofessionals een concrete bijdrage leveren aan werkend Nederland.
 
Let op: het STAP ontwikkeladvies is gericht op groepen mensen die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing en kent als specifieke doelgroep praktische geschoolden met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2.

Alleen mensen met een hoogst genoten opleiding op mbo-2 niveau als achtergrond komen in aanmerking. Concreet betekent dit:
• géén opleiding afgerond
• basisonderwijs
• vmbo of mavo
• mbo-1/mbo entree
• mbo-2
Mensen met een diploma op het niveau van mbo-3, mbo-4, havo of vwo zonder aanvullende opleiding kunnen dus géén gebruik maken van deze regeling. De unieke registratiecode wordt eenmalig gekoppeld aan een BSN en kan nadien niet meer worden overgezet op een andere deelnemer. Ook dit is nieuw ten opzichte van de vorige subsidierondes.

Interesse?
Meld je aan op info@carrierecoachcafe.nl ondervermelding van je voor- en achternaam, geboortedatum, mailadres en BSN-nummer.

English
Good news! As of April 1, the Ministry of Social Affairs and Employment will open the free STAP development advice for registration and, in addition to training institutions, career professionals can also make a concrete contribution to the working Netherlands.

Please note: the STAP development advice is aimed at groups of people who have few additional training, few training opportunities or who benefit most from training, and has as a specific target group those with practical training with a completed education of no more than MBO-2.

Only people with the highest level of education at MBO-2 level as a background are eligible. Concretely this means:
• no training completed
• primary education
• vmbo or mavo
• MBO-1/MBO entrance
• MBO-2

People with a diploma at the level of MBO-3, MBO-4, HAVO or VWO without additional training cannot make use of this scheme. The unique registration code is linked to a citizen service number (BSN) once and cannot be transferred to another participant afterwards. This is also new compared to previous funding rounds.

Interested?
Register at info@carrierecoachcafe.nl stating your first and last name, date of birth, email address and citizen service number (BSN).

I accept access to this site, registration of information I enter and the use of it for newsletters and so on.